/* autor: Krzysztof 'zmijka' Zmijewski
 *
 * prog: " stata.cpp " - Program liczy z N podanych liczb:
 *         srednia, mediane, wariancje oraz odchylenie standardowe
 *
 * Kompilator: g++ 4.6.2
 */


#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

void sortowanie(int tablica[], size_t rozmiar); /* deklaracja funkcji sortujacej podane liczby */
float srednia(int tablica[], size_t rozmiar); /* deklaracja funkcji liczacej srednia */
float mediana(int tablica[], size_t rozmiar); /* deklaracja funkcji liczacej mediane */
float wariacja(int tablica[], size_t rozmiar, float wynik_sr); /* deklaracja funkcji liczacej wariancje */
float inline odchylenie(float wynik_war); /* deklaracja funkcji liczacej odchylenie standardowej */

int main(void)
{

int liczba;
size_t ile; /* rozmiar tablicy */
int *dane; /* wskaznik do dynamicznej tablicy */
unsigned int i;   /* index */
float sr;  /* srednia */
float med; /* mediana */
float war; /* wariancja */
float odch; /* odchylenie */

  cout << "Wprowadz dla ilu liczb bedzie chcesz liczyc zadanie: ";
		cin >> ile;

  dane = new int [ile]; /* rezerwacja obszaru pamieci potrzebnej na tablice o rozmiarze "ile" */

	for(i=0; i<ile; i++)
	{
    cout << "Wprowadz liczbe nr: " << i+1 << " ";
      cin >> liczba;

    dane[i]=liczba; /* wprowadzanie danych do tablicy */
  }

		cout << "\n\nWprowadzone dane: ";

	for(i=0; i<ile; i++)
		cout << " " << dane[i];

/* Sortowanie liczb - porzadkujemy liczby od najmniejszej do najwiekszej */
  sortowanie(dane, ile);

  cout << "\n\nDane po posortowaniu: ";

	for(i=0; i<ile; i++)
	{
		cout << " " << dane[i];
	}

  cout << "\nDana minimalna: " << dane[0] << endl;
  cout << "Dana maksymalna: " << dane[ile-1] << endl;

/* Obliczamy Srednia - suma liczb podzielona przez ich ilosc */
  sr=srednia(dane,ile);

  cout << "Srednia wynosi: " << sr << endl;

/* Obliczamy mediana */
  med=mediana(dane, ile);

  cout << "Mediana wynosi: " << med << endl;

/* Obliczamy wariancje */
  war=wariacja(dane, ile, sr);

  cout << "Wariancja wynosi: " << war << endl;

/* Obliczamy odchylenie standardowe */
  odch=odchylenie(war);

  cout << "Odchylenie standardowe wynosi: " << odch << endl;


  delete [] dane;   /* zwalniamy pamiec zarezerwowana przez dynamiczana tablice */
  return 0;
}

void sortowanie(int tablica[], size_t rozmiar) /* funkcja sortujaca */
{

int zmiana, temp;
int i;

	do {
		zmiana=0;
		i=rozmiar-1;

    do {
      i--;

      if (tablica[i+1] < tablica[i])
      {
        temp=tablica[i];
        tablica[i]=tablica[i+1];
        tablica[i+1]=temp;
        zmiana=1;
      }

    } while (i!=0);

	} while (zmiana!=0);
}

float srednia(int tablica[], size_t rozmiar)  /* funkcja srednia */
{

float sr;
unsigned int i;
sr=0;

  for(i=0; i<rozmiar; i++)
  {
    sr += tablica[i];
  }

  return (sr/rozmiar);  /* zwracamy wynik do funkcji #main */
}

float mediana(int tablica[], size_t rozmiar)  /* funkcja mediana */
{

int im;
float med;

  im=rozmiar/2-1;

  if (rozmiar % 2 == 0)
  {
    med = tablica[im] + tablica[im+1];

    return(med/2); /* zwracamy wynik do funkcji #main */
  }
    else
    {
      med = tablica[rozmiar/2];
      return(med);  /* zwracamy wynik do funkcji #main */
    }
}

float wariacja(int tablica[], size_t rozmiar, float wynik_sr) /* funkcja wariancja */
{

float wara[rozmiar], warb, warc, warj;
unsigned int i;

warc=0;

  for(i=0; i<rozmiar; i++)
  {
    warb = tablica[i] * tablica[i];
		wara[i] = warb;
		warc += wara[i];
  }
  return(warj = warc/rozmiar-(wynik_sr*wynik_sr));  /* zwracamy wynik do funkcji #main */
}

float inline odchylenie(float wynik_war)  /* funkcja odchylenie */
{
  return(sqrt(wynik_war));  /* zwracamy wynik do funkcji #main */
}


syntax highlighted by Code2HTML, v. 0.9.1